Decàleg

UN MUNICIPALISME MÉS PARTICIPATIU I SOBIRÀ

Decàleg d’Avançam

1. Des de la plataforma Avançam apostam decididament per aprofundir en els instruments de participació democràtica, especialment aquells més propers a la ciutadania (en l’àmbit municipal) i aquells que impliquen una participació directa de les persones. Volem difondre entre la ciutadania el dret de decidir, entès com el dret de totes les persones a prendre part activa en els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions que els afecten. Avançam vol ser un agent actiu en el procés d’empoderament de la ciutadania. Per això, promocionarem les eines concretes que serveixen perquè les persones siguin protagonistes del dia a dia de la gestió del seu poble. Aquestes eines són, principalment, l’Agenda local 21, els pressuposts participatius i les consultes populars o referèndums.

2. Reivindicam el desenvolupament de l’Estatut per fer efectiva la competència de les Illes Balears per regular les consultes populars en el nostre territori. El Parlament ha d’elaborar una llei de consultes populars, com a principal eina per poder convocar referèndums als nostres pobles i a les nostres illes i fer participar la ciutadania de manera directa.

3. En qualsevol cas, la plataforma Avançam donarà suport a totes aquelles iniciatives ciutadanes que defensin i promoguin l’exercici del dret de decidir. Entenem que l’Estatut empara aquestes iniciatives en establir que les consultes populars són una competència pròpia.

4. La plataforma Avançam també aspira a aconseguir un sistema electoral més democràtic, participatiu i representatiu. En aquest sentit, consideram que la barrera electoral per accedir a les institucions, actualment fixada en el 5% de la població de cada circumscripció, s’ha de baixar al 3%, per tal d’augmentar la representativitat del sistema. No pot ser que fins a un 20% dels vots de la ciutadania quedin sense representació. També s’ha de plantejar altres fórmules per augmentar la proporcionalitat del sistema electoral, fórmules que evitin la sobre representació dels partits majoritaris i que podrien passar per nous sistemes d’assignació d’escons diferents a l’anomenada llei d’Hondt.

5. Des de la plataforma Avançam defensam la sobirania fiscal i econòmica de les Illes Balears. Els ajuntaments som les administracions que més patim l’espoli fiscal de l’Estat espanyol. Cal un sistema de finançament que reconegui la plena sobirania de les Illes Balears per regular, recaptar i gestionar les contribucions que paguen les persones que treballen i les empreses que operen al nostre país.

6. Volem impulsar un nou model econòmic per al país: modern, emprenedor, sostenible (tant de vista mediambiental com cultural) i més democràtic. Un nou model que posi en valor els recursos culturals, patrimonials, territorials i humans del país, que democratitzi i modernitzi l’economia, que incrementi el pes específic de les noves indústries i de l’economia del coneixement: el turisme cultural i responsable, la indústria audiovisual i cinematogràfica, les noves tecnologies, etc.

7. Reivindicam el paper de la llengua catalana, jurídicament reconeguda com a llengua pròpia de les Illes Balears, com a llengua comuna de la ciutadania del país. No hem de tolerar que els sectors més reaccionaris i més antidemocràtics d’aquesta terra imposin una rebaixa de l’oficialitat de la nostra llengua. Ans al contrari, hem de revertir la desigualtat jurídica que subordina el català al castellà, i hem d’aconseguir fer de la llengua catalana llengua de trobada de totes les persones, de participació democràtica i de promoció de la igualtat i la solidaritat, per damunt de les diferències d’origen.

8. Participació activa de la plataforma en els actes de les Diades Nacionals.

9. La plataforma Avançam s’obrirà a la ciutadania. La ciutadania i el món associatiu que així ho desitjin es podran adherir a la plataforma, de manera que hi puguin donar suport explícit i participin en les activitats que hi desenvolupa. les assemblees seran obertes, les persones i associacions adherides hi podran intervenir (amb veu, però sense vot).

10. La plataforma Avançam cercarà formes de col·laboració amb altres iniciatives semblants d’altres territoris dels Països Catalans, d’Europa i d’altres indrets, per tal d’aprofundir en la democràcia i difondre el dret de decidir arreu dels pobles del món.

Powered by WordPress | Premium Themes Blog & Review. | Thanks to Wordpress Themes, Best Free WordPress Themes and WordPress Themes